ОБЯВЛЕНИЕ  № 161 / 14.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 161 / 14.06.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 14.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-434/07.02.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1014.549, УПИ IXза учебно производствено предприятие „Труд”, кв. 131, гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

 • Станислав Д. Делчев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.545, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S47 3
 • Стефанка Г. Андреева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.546, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S49 5
 • Красимир З. Кирков, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.552, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NP4 G
 • Валери Н. Балиев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.553, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NPO C
 • Жана М. Иванова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.554, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOY 9
 • Кирилка И. Кирева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOQ 1
 • Ренета Б.Славова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOQ 1
 • Гинка Д. Гинева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400  009NOQ 1
 • Нина Л.Александрова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.541, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S57 4
 • Недка М.Манолова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.543, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S5B 8
 • Димитър Д.Радев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.543, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S5B 8
 • Таня М.Костова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.543, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S5B 8
 • Радомир Т.Радев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.544, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S5D A
 • Теодора Т.Тончева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.544, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S5D A
 • Тилчо Р.Тилев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.544, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S5D A
 • Живка П.Тилева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.544, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009 S5D A
 • Соня Г.Дойчева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.546, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S51 Y
 • Живко Б.Желязков, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.547, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S53 0
 • Пламен М.Милев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.548, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009S55 2
 • Виолета Т.Делчева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.552, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NP2 E
 • Тенчо Д.Тенчев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.552, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NP2 E
 • „Тони МГ”ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.593, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOW 7
 • Грозданка К.Ангелова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.554, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOU 5
 • Красимир М.Желев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.554, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOU 5
 • Петко В.Гочев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.555, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOS 3
 • Йовелина М.Гочева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.555, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOS 3
 • Кирилка И.Кирева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009
 • Ренета Б.Славова, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009
 • Гинка Д.Гинева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1014.556, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 28.06.2023 г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА