ОБЯВЛЕНИЕ  №160 /14.06.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 160 / 14.06.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 14.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1375/18.04.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IДСО „Благоустройство и комунално стопанство”, УПИ IIСМУ „Исстрой” Пловдив и УПИ IX, кв. 203, кв. „Марийно”, гр. Димитровград, отразени в кадастралната карта като поземлени имоти с идентификатори 21052.1010.55, 21052.1010.56 и 21052.1010.57.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • наследници на Иван А.Апостолов, собственик на ПИ 21052.1010.57, не са уведомени с писмо, защото за лицето липсват данни в НБД.

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 28.06.2023 г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА