ОБЯВЛЕНИЕ № 160 / 19.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 160 / 19.07.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 19.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1956#1/17.06.2021г. процедура за одобряване на проект  за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-233 в кв.34 по плана на с.Долно Белево, с който  за имота е предвиден нов режим на застрояване ,съобразен с инвестиционните намерения на собственика за развиване на търговска и производствена дейност.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Иванка Стойчева Хаджиангелова - старши експерт в отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” при Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

собственик на съседен имот на УПИ V-234 в кв.34 по плана на с.Долно Белево  не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008QJM U

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 19.07.2021 год. заинтересованото лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 02.08.2021 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА