ОБЯВЛЕНИЕ № 159/13.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 159/13.07.2021г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

            Днес, 13.07.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол           по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-482#5/16.06.2021г. заповед               № РД-06-857/14.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване                          на Проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ VIII-1759 – отреден                    „За производствени дейности”, УПИ XVIII и УПИ XI-2152 – отредени „За производствени     и обществени дейности” в кв. 152 по ПУП – ПРЗ на Димитровград, при което                   след обединяване и ново разделяне за имоти с идентификатори 21052.1012.189                    и 21052.1012.188 се отреждат нови УПИ както следва :

-УПИ XXVII, който се отрежда за имот с идентификатор 21052.1012.188                       с площ 1837,91 кв.м. с отреждане „За производствени дейности”

-УПИ XVIII, който се отрежда за имот с идентификатор 21052.1012.189                          с площ 3097,45 кв.м. с отреждане „За производствени и обществени дейности”

-УПИ XI с площ 1133,13 кв.м.

-УПИ VIII с площ 12944,96 кв.м. и Проект за изменение на ПУП-План за застрояване на новообразуваните имоти – изготвен след разрешение, дадено със заповед                    № РД-06-16/06.01.2021г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което            се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 008TT6 R /непотърсено/

-ИД PS 6400 008TTN 8 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 13.07.2021г., заинтерисованите лица        могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково,                  чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-857/14.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 27.07.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.