ОБЯВЛЕНИЕ  №159 /14.06.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 159 / 14.06.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 14.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-373/01.02.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 21052.1017.225, УПИ VIза производствени и складови дейности, кв. 28, гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Ротер ООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOV 6
  • Карат 13 ООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NOT 4
  • Пемир ООД, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NQK X
  • Дилян Георгиев Бояджиев, собственик на ПИ с идентификатор 21052.1017.224, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS6400 009NQI V

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 28.06.2023 г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА