ОБЯВЛЕНИЕ № 158/13.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 158/13.07.2021г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 13.07.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол           по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1146#3/14.06.2021г. заповед            № РД-06-851/11.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване                          на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на общински УПИ І-отреден „За комплексно застрояване” в кв. 26 по плана на кв.”Марийно” Димитровград, при което след разделяне на съсобствен имот с идентификатор 21052.1006.92 по Кадастралната карта на Димитровград, се урегулират нови имоти              със запазено отреждане „За КЖС” както следва :

-УПИ І, който се отрежда за имот с идентификатор 21052.1006.92 с площ 5484 кв.м.

-УПИ VIII, който се отрежда за имот с проектен идентификатор 21052.1006.6556           с площ 1061 кв.м. – представляващ идеална част от имот планоснимачен № 6358

-УПИ IX, който се отрежда за имот с проектен идентификатор 21052.1006.6557             с площ 1660 кв.м., представляващ идеална част от имот планоснимачен № 6358 – присъдена на Наследници на Даню Мирчев Иванов със заповед № 1488/1993г. на Кмета     на Община Димитровград съобразно съдебно решение № 598/26.11.1992г. на ХОС

-УПИ X, който се отрежда за имот с идентификатор 21052.1006.91 с площ 1910 кв.м. 

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което            се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 008TQX F /непотърсено/

-ИД PS 6400 008TR3 M /непотърсено/

-ИД PS 6400 008TQT B /преместен/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 13.07.2021г., заинтерисованите лица        могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково,                  чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-851/11.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 27.07.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.