ОБЯВЛЕНИЕ № 155 ОТ 18.05.2018

   163  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 155/18.05.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес: 18.05.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-98#3/17.4.2018год: заповед № РД-06-571 / 13.04.2018год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за допълване на кадастралната основа на имоти с пл.№№ 619, 625, 621 и 622 и реализираната на място улица „Околовръстен път” между о.т.№№265-264-262   и Проект за изменение на  ПУП-План за уличната и дворищна регулация,с който е предвидено изменение на уличната регулация, която се прокарва по ново заснетата улица и се урегулират нови УПИ ХІ-977, УПИ VІ-622, УПИХVІІІ-621, и УПИ Х-625, като вътрешните  регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници по данни на геодезическото заснемане на лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственици  не са получили писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственици –наследници   на  имот 625 с отреден УПИ Х-625  кв. 59 по плана на с. Горски извор, видно от  обратни  разписки ;

ИД PS 6400 006TUZ J-  получателя  се е преместел на друг адрес

ИД PS 6400 006TUU E- получателя отсъства

ИД PS 6400 006TV3 O- получателя  се е преместел на друг адрес

ИД PS 6400 006TUN H - не е потърсено от  получателя

-собственик –наследник  на  имот 622 с отреден УПИ VІ-622  кв. 59 по плана на с. Горски извор, видно от  обратна  разписка ; ИД PS 6400 006TV7 S

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се постави върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината   и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от днес 25.04.2018год., заинтересованите лица  могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград

Писмото със изпратените:  Заповед и приложения към нея  може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Справки на тел. : 0391 68265; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-571/13.04.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 31.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

                                                                                                                    

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград  

свали като .pdf