ОБЯВЛЕНИЕ № 155 / 12.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 155 / 12.07.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 12.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-674#5/11.06.2021г. заповед №РД-06-833/11.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за урегулиран поземлен имот  УПИ VІІІ-76   в кв.7 по плана на с.Добрич за допълване на кадастралната основа и изменение на Подробен устройствен план-план за регулация, с който  вътрешните  регулационни линии  са прокарани по съществуващите имотни граници, установени след   геодезическо заснемане на лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

собственик на  УПИ ІХ-75 в кв.7 по плана на с.Добрич  не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008TQ9 R

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 12.07.2021 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-833/10.06.2021г. изтича на 26.07.2021 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА