ОБЯВЛЕНИЕ № 153 / 06.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 153 / 06.07.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

 

Днес 06.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2001#1/22.06.2021г. проект  за изменение на Подробен устройствен план-план за  дворищна регулация на кв.2,по плана на Димитровград за кв.Изток ,при което след допълване на кадастралната основа на общински урегулирани имоти с идентификатори 21052.1019.11 , 21052.1019.12, 21052.1019.456, 21052.1019.457 по кадастралната карта  и прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници се урегулират нови имоти, със запазено отреждане за нискоетажно жилищно застрояване.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

Собственик на УПИ Х-12 в кв.2 по плана на кв.”Изток”, Димитровград не е получил писмото, тъй като „получателят се е преместил на друг адрес”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 008RIS 0

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 06.07.2021год. заинтересованото лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 20.07.2021 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА