ОБЯВЛЕНИЕ № 150/14.05.2018г.

   130  Актуално

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 150/14.05.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 14.05.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-752#1/13.04.2018г. Проект за изменение на Подробен устройствен планПлан за застрояване – изготвен съгласно заповед№ РД-06-534/04.04.2018г. на Кмета на Община Димитровград, с цел предвиждане на нов режим на застрояване, съобразен          с предвижданията на Общия устройствен план на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                         за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 006U23 W /непотърсено/

-R ИД PS 6400 006U32 W /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.05.2018г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът по обявлението изтича на 29.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf