ОБЯВЛЕНИЕ № 148/24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 148/24.06.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 24.06.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-855#1/30.04.2020г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична и дворищна  регулация на кв. 86 – отреден „За КЖС, търговия, обществено хранене, битови услуги        и трафопост” по плана на Димитровград, при което неурегулиран поземлен имот                с планоснимачен № 1841 – представляващ имот с идентификатор 21052.1015.23                по Кадастралната карта се урегулира по имотни граници с отреждане : „За жилищно застрояване и търговия” – изготвен след разрешение, дадено със заповед                          РД-06-413/08.04.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                               в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,                              при което се установи, че заинтересовано лице не е получило писмото, видно                       от обратна разписка    R ИД PS 6400 00813M P /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 24.06.2020г. заинтерисованото лице      може да направи писмено възражение, предложение и искане по Проекта до Общинската администрация.

Срокът по настоящото обявление изтича на 08.07.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.