ОБЯВЛЕНИЕ № 147/24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 147/24.06.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 24.06.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3168#5/27.05.2020г. заповед          № РД-06-594/21.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград и от комбинирана скица – проект № 524/19.05.2020г. за одобряване на Проект за изменение на уличната регулация на кв. 47 по плана на с.Воден, при което се предвижда заличаване на малка                      улица – „тупик” с о.т. 126-128 и прокарване на нова улица – „тупик” с проектни осови точки № № 234-235-236, осигуряваща достъп до неурегулираните имоти с планоснимачни № - ра 222, 223, 224 и 225, намиращи се в терен с нереализирано мероприятие                  „За озеленяване” в кв. 47 при непроведени процедури по отчуждаване съгласно              чл. 208 от ЗУТ, като при условията на чл. 16 ал. 1 от ЗУТ с влизане в сила на този план, части от частните имоти се прехвърлят в полза на Общината с отреждане „за улица”          и Проект за изменение на дворищната регулация на кв. 47 по плана на с.Воден, при което се предвижда урегулиране на неурегулираните имоти с планоснимачни № - ра 222, 223, 224 и 225, намиращи се в терен с нереализирано мероприятие „За озеленяване” в кв. 47,                 при непроведени процедури по отчуждаване съгласно чл. 208 от ЗУТ, при което                се урегулират нови имоти с отреждане „За нискоетажно жилищно застрояване”               както следва :

-УПИ IX-225 с площ 1795,84 кв.м.

-УПИ X-224 с площ 1670,47 кв.м.

-УПИ XI-223 с площ 1516,69 кв.м.

-УПИ XII-222 с площ 2214,71 кв.м.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на          Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи,         че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията                    не e получило писмото – видно от обратна разписка ИД PS 6400 007YZH C /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 24.06.2020г., заинтерисованото лице        може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково,                  чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-594/21.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 08.07.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.