ОБЯВЛЕНИЕ № 147 / 08.05.2018г.

   106  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 147 / 08.05.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес,08.05.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3164#3/04.4.2018год: заповед №РД-06-510/02.04.2018год. на Кмета на община Димитровград, от графичната част от Проект за изменение на  Подробен устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-38 в кв.8 по плана на с.Длъгнево,одобрен със заповеди № №4476/ и 4477/1948г. и зап.№1390/2007г,с който  вътрешните регулационни линии са прокарани по съществуващита имотни граници  по данни от геодезическо измерване и скица -проект № 312/ 29.03.2018год.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственици  не са получили писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственик- наследник на имот УПИ ХVІІІ-42 кв. 8 по плана на с. Длъгнево, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SWX I- не е потърсено от получателя .

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се постави върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината   и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от днес 08.05.2018год., заинтересованите лица  могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград

Писмото със изпратените:  Заповед и приложения към нея  може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Справки на тел. : 0391 68265; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-510/02.04.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 22.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

Отдел „УТКР”  при Община Димитровград

 

свали като .pdf