ОБЯВЛЕНИЕ № 146 ОТ 08.5.2018

   111  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 146 / 08.05.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес,08.05.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3182#3/03.4.2018год: заповед № РД-06-501 / 29.03.2018год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на  ПУП-План за  на  поземлени имоти  УПИ ІХ-13,  УПИ Х-13 и УПИ VІІІ-14 в кв. 1 по плана на с. Длъгнево с който имотите се обединяват и вътрешните регулационни линии се прокарват по саществуващите имотни граници по данни на геодезическото заснемане на лицензирано лице, при което се урегулира  нов УПИ ХІІІ-232.

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственици  не са получили писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственик на имот УПИ ІІ-18 кв. 1 по плана на с. Длъгнево, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SSL 2- не е потърсено от получателя .

обственик- наследник на имот УПИ VІІІ-14 кв. 1 по плана на с. Длъгнево, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SSF W- не е потърсено от получателя .

обственик на имот УПИ ХІІ-18 кв. 1 по плана на с. Длъгнево, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SSF W- не е потърсено от получателя .

обственик на имот УПИ V-15 кв. 1 по плана на с. Длъгнево, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SSH Y- не е потърсено от получателя

обственик на имот УПИ VІІ-15 кв. 1 по плана на с. Длъгнево, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SSJ 0- не е потърсено от получателя

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се постави върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината   и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от днес 08.05.2018год., заинтересованите лица  могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград

Писмото със изпратените:  Заповед и приложения към нея  може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Справки на тел. : 0391 68265; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-501/29.03.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 22.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

свали като .pdf