ОБЯВЛЕНИЕ № 138 / 10.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 138 / 10.06.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 10.06.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-752#3/13.05.2021г. заповед №РД-06-633/12.05.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация, с който след допълване на кадастралната основа на имоти пл.№ 346 и пл.№ 283 с границите на съществуващо дере, се предвижда изменение на ПУП План за регулация на УПИ І-346 и УПИ ІІ-283,  като новообразуваните имоти са съобразени с границите на владение, по данните от геодезическото заснемане.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

собственик на имот пл.№283 по плана на с.Долно Белево  не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008SUP A

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 10.06.2021 год. заинтересованото лице може да направи писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-633/12.05.2021г. изтича на 24.06.2021 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА