ОБЯВЛЕНИЕ № 137/10.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 137/10.06.2021г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 10.06.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1426#1/11.05.2021г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ X-587       в кв. 64 по плана на с.Ябълково, при което след допълване на кадастралната основа, вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници – изготвен след разрешение, дадено със заповед № РД-06-337/16.03.2021г. на Кмета              на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                               в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,                              при което се установи, че заинтересовани лица не са получили писмото, видно                       от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 008SGV 2 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 008SGS Z /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 10.06.2021г. заинтерисованите лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът по настоящото обявление изтича на 24.06.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.