ОБЯВЛЕНИЕ  №137 /25.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 137 / 25.05.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 25.05.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1122/27.03.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за регулация, план за застрояване и план схема за електрификация и водоснабдяване на ПИ 21052.338.14, м. „Герен дору” по кадастралната карта на гр.Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Рада Господинова Тенчева, собственик на ПИ с идентификатор 21052.338.11, не е уведомена с писмо тъй като за лицето липсват данни в НБД                                

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 25.05.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд -Хасково чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът на настоящото обявление за съобщаване на проекта изтича на 08.06.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА