ОБЯВЛЕНИЕ № 134 от 08.05.2019г.

   82  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 134/08.05.2019г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 08.05.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-707#1/01.04.2019г. Проект за изменение на Подробен устройствен планПлан за регулация и План                        за застрояване на УПИ XIX-1403;1404 – отреден „За жилищно застрояване               и търговия” в кв. 120 по плана на Димитровград, представляващ имоти                  с идентификатори 21052.1014.87 и 21052.1014.96, при което след разделяне вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници и се урегулират нови УПИ със запазено отреждане – изготвен съобразно разрешение, дадено със заповед № РД-06-225/21.02.2019г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                       за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 007BU2 5 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007BU8 B /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007BUA D /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 08.05.2019г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и исканиа по Проекта          до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича на 22.05.2019г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf