ОБЯВЛЕНИЕ № 133/25.04.2018г.

   133  Актуално

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 133 /25.04.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 25.04.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-117#3/23.3.2018год: заповед № РД-06-407 / 19.03.2018год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на   изменение на  Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ ІV-256 и  УПИ V-256 в кв. 27  като се урегулират нови УПИ VІІІ-.256 и нов неурегулиран поземлен имот 255 по плана на с.Крум  и скица -проект № 244/ 15.03.2018год.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственици  не са получили писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственици –наследници   на  УПИ ІV-256 и УПИ V-256 в  кв. 27 по плана на с. Крум, видно от  обратни  разписки ;

ИД PS 6400 006SGC Н- не е потърсено от  получателя

ИД PS 6400 006SG8 D- не е потърсено от  получателя

ИД PS 6400 006SG8 B- не е потърсено от  получателя

ИД PS 6400 006SG8 G- не е потърсено от  получателя

ИД PS 6400 006SG8 9 - не е потърсено от  получателя

-собственици –наследници   на  УПИ VІ-254 в  кв. 27 по плана на с. Крум, видно от  обратна  разписка; ИД PS 6400 006SGQ V - не е потърсено от  получателя.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се постави върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината   и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от днес 25.04.2018год., заинтересованите лица  могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград

Писмото със изпратените:  Заповед и приложения към нея  може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68265; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-401/16.03.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 09.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

                                                                             Подписи:1.....................                                                                           .                                                                                               / техн. К.Янева /                                                           

                                                                                                2:………………

                                                                                                  /техн Ст. Лапачка /

свали като .pdf