ОБЯВЛЕНИЕ № 128/19.04.2018г.

   134  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 128/19.04.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 19.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3344#3/22.3.2018год: заповед № РД-06-401 / 16.03.2018год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ І  в кв.12 на с. Длъгнево , при което вътрешните регулационни линии се прокарват по саществуващите  имотни граници като се урегулира нов УПИ І-230 .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственици  не са получили писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственик-наследник  на  УПИ І-57 в  кв. 12 по плана на с. Длъгнево,  не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006SDQ S

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се постави върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината   и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от днес 19.04.2018год., заинтересованите лица  могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград

Писмото със изпратените:  Заповед и приложения към нея  може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68265; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-401/16.03.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 03.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

 

                                                                                                                                           

                                                                             Подписи:1.....................                                                                           .                                                                                               / техн. К.Янева /                                                           

                                                   2:………………

                                                          /техн Ст. Лапачка/

свали като .pdf