Обявление № 123 от 17.04.2018г. - пазара

   134  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 123/17.04.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 17.04.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-60#2/30.03.2018г. заповед № РД-06-495/28.03.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване на общински УПИ XV-1964;1036 – отреден                            „За кооперативен пазар и алея” в кв. 168 по плана на Димитровград, включващ имоти с идентификатори 21052.1015.2334 /действащ зеленчуков пазар/                     и 21052.1015.2335 /спортна площадка/ по Кадастрална карта, при което след разделяне се урегулират нови имоти в кв. 168 както следва :

            -УПИ XIX за имот с идентификатор 21052.1015.2335 с площ 1618,18 кв.м.                    и отреждане „За кооперативен пазар и паркинг”

            -УПИ XX за имот с идентификатор 21052.1015.2334 с площ 2165,87 кв.м.                    и отреждане „За кооперативен пазар и паркинг”, при което се заличава предвиденото застрояване и за новообразуваните УПИ XX и УПИ XIX                      се предвижда ново застрояване.

            Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което           се установи, че заинтерисовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не е получило писмото – видно от обратна разписка VRО 9313877          /няма телефон, неточен адрес/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 17.04.2018г., заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж в сградата на Общината.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-495/28.03.2018г. на Кмета                 на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 02.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf