Обявление № 122 от 17.04.2018г. - с.Ябълково кв. 1

   101  Актуално

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 122/17.04.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 17.04.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-469#1/13.03.2018г. Проект за изменение на Подробен устройствен планПлан за регулация,               касаещ поземлени имоти с пл. №№ 984, 985, 978 и 979 – попадащи в УПИ XII, отреден „За ТПК” и терен „За озеленяване” в кв. 1 по плана на с.Ябълково,           с цел обединение на имотите, ново разделяне и урегулиране на имоти                     в съсобственост с Община Димитровград, като вътрешните  регулационни линии  се прокарват по съществуващите имотни граници, установени след   геодезическо заснемане на лицензирано лице, с предвиждане на ново     отреждане : „За жилищно застрояване, търговска и производствена дейност”изготвен съгласно заповед № РД-06-182/31.01.2018г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовано лице /за имоти № 971, 970 и 972/ съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, не е получило            писмото – видно от обратна разписка R ИД PS 6400 006S7D 9 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 17.04.2018г. заинтерисованото лице може да направи писмено възражение, предложение и искане по Проекта            до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича на 02.05.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

свали като .pdf