ОБЯВЛЕНИЕ №121 - неполучена заповед

   129  Актуално

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 121 / 16.04.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 16.04.2018 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3074#3/21.03.2018г. заповед №РД-06-399/16.03.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на урегулирани поземлени имоти  УПИ V-325; УПИ VІ-325 и УПИ VІІ-325 в кв.46 по плана на с.Голямо Асеново, с който  е предвидено обединение на имотите и прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ ІV-324 и УПИ ІІІ-324 в кв.46 по плана на с.Голямо Асеново не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006S9V T

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 16.04.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-399/16.03.2018г. изтича на 30.04.2018 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

свали като .pdf