ОБЯВЛЕНИЕ №11 от15.01.2018Г.

   109  Актуално

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 11 / 15.01.2018год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 15.01.2018год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2619#3/12.12.2017год.  заповед № РД-06-1936/08.12.2017год. , ведно със заверено копие от графичната част от  Проект за изменение на  ПУП - План за регулация на УПИ ІІІ-142 в кв. 18 по плана на с. Крум  и скица –проект № 1216/07.12.2017год.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, се установи следното:

собственици на  имот пл. 140 с отреден УПИ ІІ-140 по плана на с Крум   не са  получили писмото с  приложенията  към него - не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006О E1 0.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок  от днес 16.01.2018год. заинтересованите лица могат да обжалват настоящата заповед съгласно  чл. 215 ал. 1 от ЗУТ.

Заверени копия от заповедта и проекта може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

 

Срокът по съобщаване изтича на 30.01.2018г. и заповeдта влиза в законно сила.

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

 

свали като .pdf