ОБЯВЛЕНИЕ № 102 от 23.03.2020г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 102/23.03.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 23.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2996#5/26.02.2020г. заповед № РД-06-222/24.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на уличната регулация на кв. 199 по плана на Димитровград, при което се запазва съществуващия паркинг като северната улична регулация се прокарва по границата на реализирания паркинг с о.т. 881-882-883 и изменение на плана за дворищна регулация                на кв. 199, при което след приобщаване на свободните терени към прилежащите урегулирани поземлени имоти, се урегулират нови съсобствени с Община Димитровград УПИ със запазено отреждане „За жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване”, отредена за терена с ОУП на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,             при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 007QO7 J /преместен на друг адрес/

-ИД PS 6400 007QOB N /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 23.03.2020г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                    в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-222/24.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 06.04.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.