ОБЯВЛЕНИЕ № 101 от 18.03.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 101/18.03.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 13.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-375#1/14.02.2020г. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот    с идентификатор 39668.60.13 в местност „Кандаруша” по Кадастралната карта      на землище с.Крепост във връзка с провеждане процедура по преотреждане       на земеделската земя за неземеделски нужди и изграждане на складова база.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка – старши специалист и инж.Иванка Хаджиангелова – старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131       от Закона за устройство на територията, не са получили писмото – видно             от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 007WXR I (заявител) /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007WXT K /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 18.03.2020г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта        до Общинската администрация.

Срокът за по настоящото ОБЯВЛЕНИЕ изтича на 02.04.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.