ОБЯВЛЕНИЕ № 1 / 03.01.2018г.

   92  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 1 / 03.01.2018г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

Днес 03.01.2018 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-550#6/24.11.2017г. заповед №РД-06-1791/21.11.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване  проект за  ПУП-План за регулация,   относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и включването и в строителните граници на населеното място при условията на чл.38 от ППЗОЗЗ на поземлени имоти с №№ 001011 и 001012, м.”Дранака” по КВС на землище с.Каснаково.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ І-266 в кв.18 по плана на с.Каснаково не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 006NX4 L
  • собственик на УПИ ІІІ-268 в кв.18 по плана на с.Каснаково не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 006NX6 N

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 03.01.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-1791/21.11.2017г. изтича на 17.01.2018 год.

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

 

свали като .pdf