ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

   181  Актуално

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на земеделието, храните и горите

   Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Димитровград ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:

 

      На 20.08.2018г.  с. Добрич – 9,30 часа

                                   с. Крепост, с.Воден – 10,00 часа

                                   с. Ябълково – 10,30 часа

с. Горски извор, с.Светлина – 11,00 часа

с. Бодрово  – 13,00 часа

с. Върбица – 13,30 часа

                                   с. Каснаково – 14,00 часа

                                    с. Крум – 14,30 часа

 

      На 21.08.2018г.  гр. Димитровград – 9,30 часа

                                   гр. Меричлери, с.Великан – 10,00 часа

                                   с. Длъгнево, с. Странско – 10,30 часа

                                   с. Бряст, с.Здравец – 13,00 часа

                                   с. Радиево – 13,30 часа

                                   с. Скобелево – 14,00 часа

                                    с. Сталево – 14,30 часа

 

     На 22.08.2018г.   с. Черногорово – 9,30 часа

                                   с. Брод – 10,00 часа

                                   с. Голямо Асеново – 10,30 часа

                                   с.Малко Асеново  - 11,00 часа

            с. Долно Белево – 13,00 часа

                                   с. Злато поле – 14,00 часа

                                    с. Райново – 15,00 часа

 

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Димитровград, както и на интернет страниците на Община Димитровград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

 

инж. Нели Енчева

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

свали като .pdf