ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

   169  Актуално

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на земеделието, храните и горите

   Общинска Служба  Земеделие  Димитровград

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Димитровград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Димитровград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. .

         Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2018г., при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности, съгласно чл.72, ал.5 от ППСЗПЗЗ.

         За информация на ползвателите на земеделски земи, изготвените предварителни регистри и регистри на дублираните имоти са на разположение в ОСЗ Димитровград.

         Обявата за предварителните регистри е публикувана в сградата на общинската служба по земеделие, в кметствата, в интернет страниците на Община Димитровград и на Областна дирекция “Земеделие” гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕЛИ ЕНЧЕВА

Началник ОСЗ Димитровград

                                                 

 

 

 

 

 

свали като .pdf