ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

   54  Актуално

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на земеделието, храните и горите

   Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград

 

 

О Б Я В А

 

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:

      На 18.09.2017г.              гр. Димитровград, кв.Раковски – 9,00 часа

                        с. Горски извор – 10,30 часа

с. Светлина – 11,30 часа

с. Крум – 13,30 часа

с. Каснаково – 14,30 часа

 

       На 19.09.2017г.             с. Добрич – 9,30 часа

с. Ябълково – 10,30 часа

с. Крепост – 13,30 часа

с. Воден – 14,30 часа

с. Здравец – 15,30 часа

 

      На 20.09.2017г.              с. Райново – 9,30 часа

                                                           с. Злато поле – 10,00 часа

с. Долно Белево – 11,00 часа

                                                           с. Скобелево – 13,00 часа

                                                           с. Сталево – 14,00 часа

                                               с. Върбица – 15,00 часа

с. Бодрово – 16,00 часа

 

     На 21.09.2017г.               с. Радиево – 9,30 часа

с. Бряст  - 10,30 часа

с. Черногорово – 13,00 часа

с. Брод – 14,00 часа

с. Малко Асеново – 15,00 часа

с. Голямо Асеново – 16,00 часа

 

      На 25.09.2017г.              гр. Димитровград, кв.Черноконево, кв.Марийно – 9,30 часа

гр. Меричлери – 10,30 часа

с. Странско – 11,30 часа

с. Длъгнево – 13,30 часа

с. Великан –   14,30 часа

 

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Димитровград, както и на интернет страниците на община Димитровград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

 

инж. Нели Енчева

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

свали като .pdf