ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

   241  Актуално

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадена заповед по реда по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанието на комисията за землищата на територията на община Димитровград ще се проведе в сградата на ОСЗ Димитровград на 16 август 2019г.

 

Заседанието на комисията е оповестено в кметствата, в сградата на ОСЗ Димитровград и е публикувано на интернет страниците на Община Димитровград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

 

 

 

инж. Нели Енчева

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

 

 

 

Заповед №00-09-11 / 05.08.2019 на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за определяне на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

 

 

свали като .pdf