Община Димитровград приема заявления-декларации на кандидат-потребители за услугата по предоставяне на топъл обяд

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЯВЯВА

ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД

 

 

Във връзка със стартиралата процедура чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз, Община Димитровград обявява прием на заявления-декларация от кандидат потребители за услугата „топъл обяд“. Допустими потребители са:

 

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;

 

Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната.

Кандидат-потребителите трябва да подадат в Общинската администрация следните документи:

1. Заявление-декларация (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);
4. Медицински документ за здравословно състояние (копие) ако е приложимо;
5. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (за справка);
6. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка).
Образци на Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация са публикувани на интернет страницата на Община
Димитровград - www.dimitrovgrad.bg
За допълнителна информация - телефон 0391/68280 Антоанета Шаркова – Ръководител проект; 0391/33101 Илияна Иванова - Координатор/Технически сътрудник.

 

Файлове: