О Д О Б Р Я В А М: ПУП - ПЗ, план-схема и парцеларен план за електрификация на поземлен имот с идентификатор 39668.145.6, м. „Горния кър”, землище с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-1027-27.06.2023г.

РД-06-1027-27.06.2023г.-чертеж1

РД-06-1027-27.06.2023г.-чертеж(2)

РД-06-1027-27.06.2023г.-чертеж(3)

Файлове: