О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП – ПЗ и изменение на ПР за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиц. инициатива за обект „ФЕЦ „Андонови” – КЛ НН, външна връзка на ФЕЦ .

РД-06-383-07.03.2023г.

РД-06-383-07.03.2023г.-чертеж

Файлове: