О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП - ПР и застрояване и план-схеми за електрификация и водоснабдяване на ПИ: 21052.1018.930 и 21052.1018.931, кв. 501, м. „Габера”, гр. Димитровград.

РД-06-850-08.06.2024

Файлове: