О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП – ПЗ, парцеларен план и план-схема за трасе на кабел СрН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ: 39668.65.37, м. „Гермите”, землище с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-203-01.02.2023г.

РД-06-203-01.02.2023г.-чертеж1

РД-06-203-01.02.2023г.-чертеж2

РД-06-203-01.02.2023г.-чертеж3

Файлове: