О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XXXV-623, кв. 73, с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-884-06.06.2023г.

Файлове: