О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.246, кв. 520, м. „Габера”, гр. Димитровград.

Файлове: