О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1012.202 по кадастралната карта на гр. Димитровград.

Файлове: