О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПЗ, изменение на ПР и план – схема за електрозахранване за ПИ: 21052.1002.426, УПИ VIII, кв. 25, кв. „Черноконево”, гр. Димитровград.

РД-06-212-01.02.2023г.

РД-06-212-01.02.2023г.-чертеж1

РД-06-212-01.02.2023г.-чертеж2

Файлове: