О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ XVIII, кв. 122, ПИ 21052.1011.68 и УПИ Iза КЖС, търговия и трафопост, кв. 122, ПИ 210052.1010.62, ПИ 21052.1011.106, гр. Димитровград.

РД-06-1741-06.11.2023г.

Файлове: