О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – парцеларен план и план-схема за електрификация в с. Крепост м. „Бъска чука” м. „Горния кър”.

РД-06-169-06.02.2024г. 

РД-06-169-06.02.2024г. чертеж 1

РД-06-169-06.02.2024г. чертеж 2

Файлове: