О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI-162, УПИ I-162 и УПИ II-162, кв. 14, с. Великан, общ. Димитровград.

РД-06-1028-27.06.2023г.

Файлове: