О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII-479, кв. 37, с. Ябълково, общ. Димитровград.

РД-06-447-20.03.2023г.

Файлове: