О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IIза жилищно строителство и търговия, кв. 30, ПИ 21052.1010.6624 и УПИ Iза жилищно строителство, кв. 30, ПИ 210052.1010.17, кв. „Изток 1”, гр. Димитровград.

Файлове: