О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на част от кв. 25 с обхват улица с осови точки 44 и 62, с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-1099-13.07.2023г.

Файлове: