О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Реконструкци

РД-06-1749-25.11.2022г.

РД-06-1749-25.11.2022г.-чертеж1

РД-06-1749-25.11.2022г.-чертеж2

Файлове: