О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и допълването му с план-схема за електрификация на УПИ II-283, кв. 33, с. Злато поле, общ. Димитровград.

РД-06-72-12.01.2023г.

Файлове: