О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на поземлени имоти пл.№ 424 и пл.№ 425, за които е образуван УПИ VIII-424,425, кв. 29, с. Ябълково, общ. Димитровград.

РД-06-1075-07.07.2023г.

Файлове: