О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 115, за който е образуван УПИ XX-115, кв. 23, с. Брод, общ. Димитровград.

РД-06-439-17.03.2023г.

Файлове: